Ev sahipleri dikkat! Emlak vergi düzenlemesi geliyor

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergi düzenlemesi geliyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndaki bilgiye göre vergide adaleti sağlamlaştırmak için gayrimenkul üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndanki toplanan bilgiye göre, kamu maliyesinin güçlü ve devam ettirilebilir, yapısının korunması amacıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında etkin bir şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik kalkınmayı destekleyecek.

Maliye politikası para politikası hedefleriyle uyumu da gözetecek şekilde Türkiye’nin büyüme potansiyelinin artırılmasına, ekonomik refahın sürdürülebilir biçimde bölüşümüne, geçerli açığın sürdürülebilir seviyede tutulmasına, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacak. Program döneminde yatırımların ve harcama programlarının etkinliği artırılacak, kamu gelir kalitesi iyileştirilecek ve kamu borcunun milli gelire oranı sürdürülebilir düzeylerde tutulacak.

Kamu mali yönetiminde harcamaların sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarıyla mal edilmesine teminen vergilemede adalet, eşitlik, ilkeleri gözetilerek vergi sisteminin gözden geçirilmesi, verginin tabana yayılması, uyumun artırılması ve yükümlü hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Verimsiz Harcama Alanları
Programda, bu kapsamda belirlenen politikaya yer verildi. Buna göre, kamu harcamalarının değerlendirilmesi, öncelik verilmesi ve kaynakların kullanımının gözetilmesi, kamu kurumlarının durumlarının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali uygulamalarının yürütülmesine yönelik olarak harcamaları gözden geçirilcek, harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacak.

Döner Sermayeler, Özel Hesaplar Azaltılacak
Mali disipline katkı sağlamak için döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılarak merkezi yönetim bütçe kapsamı genişletilecek.

Aktif Olmayan Teşvikler Kaldırılacak
Teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları gözden geçirilerek aktif olmayan uygulamalar kaldırılacak, plan öncelikleri altında yapısal düzenlemeler yapılacak.

Plan 2022’De Hazırlanacak
Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılatının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde gözden geçirilcek.
Bahsedilen vergiler, tasarrufun teşviki alanlara yönlendirilmesini alacak şekilde gözden geçirilecek. Bu kapsamda, 2023-2025 dönemini de kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Planı, 2022 yılı içerisinde hazırlanacak. Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri yükseltilecek.

Gayrimenkul’de Alım Satım Da Yeni Sistem
Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturacak.

Bir Cevap Yazın